Hestekrefter, og lukten av nitro og svidd gummi. (Horsepower, and the smell of nitro and scorched rubber.)

The post is in English at the bottom of the page. (Originally posted 01.08.18).

Hva ellers trenger man egentlig? Bortsett fra en dose oksygen, og litt vann i ny og ne (spesielt i denne varmen). For på dragrace på Gardermoen koker det! Det koker i kroppen, i asfalten, i nitro, metanol og bensin. Svette, tårer, frustrasjon, sinne, glede og jubel… For et slikt mangfold på et arrangement, skal man lete lenge etter!

Her er alle årstider på en gang, så varmt at man vurderer imigrasjon til en eller annen pol. For så å bøtte ned så man vurderer å ta den ene svømmeknappen man mangler fra barneskolen… Men det er det som gjør dragrace så gøy, uforutsigbarheten og en sport hvor ALT kan skje! Og det er jo dette som er drivkraften til alle som driver med denne sporten, for ikke å glemme alle frivillige som skofter både familiemiddager og andre gjøremål for å få gjennomført et slikt arrangement. For frivilligheten er helt avgjørende for slik idrett, akkurat som for alle andre idretter i Norge. Uten frivilligheten hadde idretts-Norge stoppet opp!

Helgen 26.-29. juli ble Gardermoen Drag Challenge 2018 arrangert på Gardermoen Raceway. Jeg var så heldig å få lov til å være med å assistere et av Super Twin Top Fuel Teamene. Selv om jeg er blå på dette som få, så var det utrolig artig å få komme så tett på og lære. Dette var virkelig noe som ga mersmak, og satser på reprise av den opplevelsen… Var og utrolig gøy å se igjen masse gamle kjente som holder på med denne idretten i varierende klasser, og ikke minst stifte nye bekjentskaper (noen man sent vil glemme… Hehe…)!

Helgen forløp seg forholdsvis bra! Noen kjørte bra hele helgen, mens andre hadde problemer de ikke fant ut av. Men slik vil det alltid være i denne sporten! Uforutsigbarheten…! Et minus for helgen var en ulykke med en i klassen Super Street Bike. Han traff reilen på venstre side i ca. 295 km/t, hvorpå sykkelen fortsatte uten han over i høyre bane og traff nesten konkurrenten. Konkurrenten fikk svingt unna, men traff reilen på høyre side og ødela sykkelen (han kom heldigvis helskinnet fra det!). Dette førte til en lengre stans i løpet, og førstnevnte ble fraktet til sykehus med helikopter. Heldigvis dreide det seg (bare…) om 3 brudd i lår og kne, kunne så fort gått mye verre…! Men det er en risikosport de driver med, og slik kan skje desverre… Men det er fabelaktig å se hvordan sikkerheten blir ivaretatt på slike arrangementer. Både brann-, ambulanse- og sikkerhetsmannskap var på stedet innen et minutt, noe som er en reaksjonstid vel verdig et dragrace-arrangement!

Men helgen var full av positive hendelser også! Og masse god underholdning! Det ble satt flere personlige rekorder, mange banerekorder og for ikke å glemme Europarekord i Snøscooter! Høydepunktet var selvfølgelig 2 stk Top Fuel Dragstere som stilte fra henholdsvis Malta og England. Dette er det råeste man får av motorsport! Dette er biler med 11000 hk, kommer opp i ca. 450 km/t og kjører på 4 sek. De slår ut på richters skala når de tar i vegen, det kjennes helt inn i ryggraden og gåsehuden blåser av på armene… For de som aldri har opplevd dette live, men digger motorsport, så anbefaler jeg det på det sterkeste…!!!

Her kan du oppleve hvordan det er fra bilen, når Maia Udtian (Europas yngste kvinne som kjører Top Fuel Dragster) kjører 445 km/t på Tierp Arena i 2017:

https://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/2017/09/02/Her-kjører-Maja-i-445-kmt-15232281.ece

Resultater fra Gardermoen Drag Challenge 2018 finner du her:

Alt i alt så var det en vellykket helg, med masse intrykk og opplevelser. Og sliten, sliten men fornøyd, gleder jeg meg allerede til neste gang!

Følg meg gjerne på/Feel free to follow me at:

BLOGLOVIN’

FACEBOOK

INSTAGRAM

What else do you really need? Except for a dose of oxygen, and a little water now and then (especially in this heat). Because on the drag race at Gardermoen it is hot! It boils in the body, in the asphalt, in nitro, methanol and gasoline. Sweat, tears, frustration, anger, joy and cheers… For such a diversity at an event, You have to look for a long time to find!

Here are all seasons at once, so hot that one is considering imigration to some pole. Then to bucket down so you are considering taking one of the swimming buttons you are missing from elementary school… But that’s what makes drag racing so fun, unpredictability and a sport where EVERYTHING can happen! And it is this that is the driving force for anyone who is engaged in this sport, not to forget all the volunteers who ignore both family dinners and other chores to get such an event implemented. For volunteerism is absolutely crucial for such sports, just as for all other sports in Norway. Without volunteering, sports Norway would have stopped!

Weekend, 26-29. In July, Gardermoen Drag Challenge 2018 was arranged at Gardermoen Raceway. I was fortunate to be allowed to assist one of the Super Twin Top Fuel Teams. Although I am blue on this as few, it was incredibly fun to get so close and learn. This really was something that gave me a lot of taste, and focused on the replay of that experience… It was also incredibly fun to see again many old acquaintances who are doing this sport in varying classes, and especially establishing new acquaintances (someone you never will forget about… Hehe…)!

The weekend progressed relatively well! Some ran well all weekend, while others had problems they didn’t find out. But so it will always be in this sport! The unpredictability…! A minus for the weekend was an accident with one in the Super Street Bike class. He hit the rail on the left for approx. 295 km/h, whereupon the bike continued without him in the right lane and almost hit the competitor. The competitor got swung away, but hit the reel on the right side and ruined the bike (luckily he came out of it!). This led to a longer stop in the race and the former was transported to a hospital by helicopter. Fortunately, it was (only…) about 3 fractures in the thighs and knees, so much could have gone much worse…! But there is a risk sport they are doing, and so can happen unfortunately… But it is fabulous to see how security is taken care of at such events. Both fire, ambulance and security crews were on site within a minute, which is a reaction time worthy of a drag race event!

But the weekend was full of positive events too! And lots of great entertainment! There were more personal records, many track records and not to forget European records in Snowmobile! The highlight was, of course, 2 Top Fuel Dragsters that were from Malta and England respectively. This is the coolest thing you get from motorsport! These are cars with 11000 hp, coming up in approx. 450 km/h and runs in 4 sec. They strike out on the Richters’ scale when they take the road, it feels completely in the spine and the goosebump blows on your arms… For those who have never experienced this live, but dig motor racing, I strongly recommend it…!!!

Here you can see how it is from the car, when Maia Udtian (Europe’s youngest woman running Top Fuel Dragster) drives 445 km/h at Tierp Arena in 2017:

https://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/2017/09/02/Her-kjører-Maja-i-445-kmt-15232281.ece

Results from Gardermoen Drag Challenge 2018 can be found here:

All in all, it was a successful weekend, with lots of impressions and experiences. And tired, tired but happy, I am already looking forward to next time!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.