Når ballene skifter farge og fasong… (When the balls change color and shape…)

The post is in English at the bottom of the page. (Originally posted 23.08.18).

Licensed from: Couleur pixabay.com

Et sikkert høst-tegn er at mannfolka blir virile, og man kan ta og føle på at det kribler der i gården. Og da er det om å gjøre å pakke inn med rett type og rett farge! Dette gjelder jo forøvrig oss kvinnfolka også… Beklager at jeg glemte likestillingen et kort øyeblikk der…!!!

For hver høst er det om å gjøre å få pakket inn med rett farge, og plassere de kunstnerisk og strategisk utover i naturen. Det har blitt så mange farger nå, at noen sitter igjen med rester. Noe som kan gjøre en biltur rent så interresant…

Du kan lese mer om noen av mine tidligere vimse-turer her, mens jeg nå er på en ny som det kommer oppdatering på etterhvert;

«Den sorte fare» AKA «Rusty» rider igjen…

Når 2 hjul byttes ut med 6…

Når man vil ha besøk…

Men altså det jeg her snakker om er baller! RUNDBALLER, til alle dere med litt over middels skitten tankegang…! Også kalt traktoregg! Og da er det store spørsmålet; Hva kom først? Traktoren eller egget???

Licensed from: bogitw pixabay.com

Og så har vi da neste problem… I år har de plutselig dukket opp firkantede, pakket inn i hvit plast?! Hva skal man da kalle de??? Har aldri sett et firkantet egg, liksom… Og hva betyr det???

For hvert år de siste årene så har det jo dukket opp forskjellige farger, med forskjellige betydninger, på våre kjære traktoregg som ligger strødd rundt forbi på diverse jorder land og strand rundt. Vi kjenner jo fra før godt til bruken av både blank, hvit og svart plast. Men i 2016 ble idéen om farget plast lansert.

Dette var en idé som opprinnelig kom fra New Zealand, men spredde seg videre via andre land og landet til slutt hos oss oppe i det kalde nord. Og siden har det blitt en gjenganger med stor suksess! 

Tanken bak idéen er at hvert års farge skal vise, og gi, støtte til en god sak her til lands. Og løsningen her til lands er at alle norske bønder, sammen med plastprodusenten Trioplast og Felleskjøpet Agri, gir kr. 10,- per kjøpte eller solgte rull med plast. Dette vil da si at per hver rull går kr. 30,- til den dedikerte saken, noe som utgjør ca. kr. 1.50 per traktoregg. Vet ikke hvor mye det utgjør per de firkantede da… Som jeg ikke vet hva vi skal kalle enda…!

Så i 2016 rullet det rosa egg utover vidstrakte jorder over det ganske land. Dette året var det til støtte for brystkreftsaken. Jeg vil jo si at det var artig med litt forandring i landbruksbildet, siden jeg kommer fra gård. Og saken var i aller høyeste grad en viktig, og god, sak og støtte! Og så vil jeg tro at alle rosabloggere danset av glede, og frydet seg over de nye høstfargene… Hehe…

Les mer her: Rosa-blogger, jeg?!?

Og her: Dagen jeg aldri ville skulle komme…!

Da 2017 kom så ble suksessen gjentatt, denne gangen i blått. Saken støtten gikk til dette året var prostatakreft. En sak jeg vil påstå er likestilt viktig som med brystkreft å støtte opp om!

2018 kom med et brak, og hvilken farge fikk vi i år? Jo, gule påske-egg som var litt forvirrede siden det var høst… 😀 Men så er det det AT; årets farge har ikke fått like mye oppmerksomhet som de 2 tidligere!!! Jada, vi har sett de på jordene. Vi har sett at noen har sett humoren i å lage «Smiley’s» på de, og at dette til og med har resultert i medieoppslag. Medieoppslag hvor «Smiley’s»ene har vært midtpunktet, og ikke saken det er til støtte for. Jeg skal ærlig innrømme at jeg selv ikke visste hvilken sak det var i år før i dag… Og dette er så synd folkens!!! Ikke mist fokuset på hvorfor disse fargene byttes ut hvert år!!! Årets sak er ikke mindre viktig en sine forgjengere; nemlig barnekreftsaken!!!

Og det som er så viktig å huske på er at kr. 30,- per rull utgjør til syvende å sist SÅ mye penger som kan gjøre SÅ mye forskjell…!!!

Men så kommer overraskelsen som nok ikke så mange visste om…! Vi har nemlig en farge til, som faktisk ble lansert i 2015, et år før de rosa kom med brask og bram…! Nemlig grønn! Dette ble tatt i bruk av tre gårdeiere i Aust-Agder i et prøveprosjekt i 2015, og er fortsatt i bruk i dag. Disse er laget av plast uten olje, nemlig bioplast, og er miljøvennlige. Jeg observerte de faktisk i dag, mens jeg var ute og vimset…

Men for å gå tilbake til New Zealand som opprinnelig startet denne kampanjen/idéen, så har de nå lansert enda en ny farge… Lilla!!! Noen som kan tenke seg hva denne er til inntekt for (jeg vet…)? Og tror dere vi vil få den til neste år i Norge?

Følg meg gjerne på/Feel free to follow me at:

BLOGLOVIN’

FACEBOOK

INSTAGRAM

A sure harvest sign is that the male people become virile, and one can take and feel that it tickles in the yard. And then it is about packing with the right type and right color! This applies to us women too… Sorry that I forgot the equality a short moment there…!!!

For each fall, it is about doing the packing with the right color, and placing them artistically and strategically beyond nature. There have been so many colors now that someone is left with leftovers. Something that can make a road trip so interesting…

You can read more about some of my previous tours here, while I am now on a new one that i will update on gradually;

«The black danger» AKA «Rusty» rides again…

When 2 wheels are replaced with 6…

When you want a visit…

But what I’m talking about here is balls! ROUND BALLS, to all of you with a little over medium dirty mindset…! Also called tractor eggs! And then the big question is; What came first? The tractor or the egg???

And then we have the next problem… This year they have suddenly appeared square, wrapped in white plastic?! What to call them??? Have never seen a square egg, like… And what does that mean???

Every year over the past few years, different colors have appeared, with different meanings, on our dear tractor eggs that are scattered around past on various lands around. We already know well from the use of both blank, white and black plastic. But in 2016, the idea of ​​colored plastic was launched.

This was an idea that originally came from New Zealand, but spread further through other countries and finally landed with us up in the cold north. And since then, it has become a success with great success!

The idea behind the idea is that every year’s color should show, and give, support for a good cause. And the solution here is that all Norwegian farmers, together with the plastic producer Trioplast and Felleskjøpet Agri, give kr. 10, – per purchased or sold roll of plastic. This means that per roll goes NOK. 30, – to the dedicated case, which amounts to approx. kr. 1.50 per tractor egg. Do not know how much it constitutes per the square then… As I do not know what to call yet…!

So in 2016, pink eggs rolled out over vast fields over the whole country. This year it was in support of the breast cancer issue. I would say that it was fun with a little change in the agricultural image, since I come from farm. And the case was by far the most important, and good, case to support! And then I think all «pink» blogers danced with joy and rejoiced over the new fall colors… Hehe…

Read more here: Pink-blogger,I?!?

And here: The day I would never want to come…!

When 2017 came, the success was repeated, this time in blue. The case support went to this year was prostate cancer. One thing I would say is equally important as with breast cancer support!

2018 came with a crash and what color did we get this year? Well, yellow Easter eggs that were a little confused since it was autumn… 😀 But then it is that this year’s color has not received as much attention as the 2 earlier!!! Sure, we’ve seen them on the ground. We have seen that someone has seen the humor in making «Smiley’s» on them, and that this has even resulted in media coverage. Media lookups where «Smiley’s» have been the centerpiece, and not the case it supports. I will honestly admit that I didn’t even know what matter this year before today… And this is such a shame guys!!! Don’t miss the focus on why these colors are replaced every year!!! This year’s case is no less important than its predecessors; namely the kid’s cancer case!!!

And what is so important to remember is that kr. 30, – per roll ultimately makes so much money that can make so much difference…!!!

But then the surprise comes that probably not so many knew about…! We have a color for, which was actually launched in 2015, a year before the pink came… Namely green! This was used by three landowners in Aust-Agder in a trial project in 2015, and is still in use today. These are made of plastic without oil, namely bioplastic, and are environmentally friendly. I actually observed them today while I was out and about…

But to return to New Zealand that originally started this promotion / idea, they have now launched another new color… Purple !!! Someone who can imagine what this is for income (I know…)? And do you think we will get it next year in Norway?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.